Intego – Amahoro – Ubumwe – Ubwisanzure

IRIBURIRO

Ihuriro Nyarwanda ni ishyirahamwe rya politiki ryashinzwe n’Abanyarwanda bashyize hamwe ibitekerezo byabo. Intego yaryo ni “Amahoro, Ubumwe n’Ubwisanzure”. Iyi ntego izagerwaho Ihuririo Nyarwanda ryibanda cyane cyane ku guharanira ko u Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko kandi kiganjemo demokarasi n’amajyambere arambye, umutekano usesuye w’abaturage bose, kirangwa n’ubutabera bwigenga n’uburenganzira bw’ikiremwamuntu no gusaranganya umutungo rusange w’igihugu bidashingiye ku moko, uturere, gukundwakazwa kwa bamwe, uburyamirane cyangwa ku zindi mpamvu izo ari zo zose zinyuranye n’amahame ya demokarasi mu gihugu kigendera ku mategeko. Ihuriro rizaharanira ko umubano w’u Rwanda n’andi mahanga uhora umeze neza cyane cyane duhereye ku bihugu bituranye n’u Rwanda.

Kugira ngo rizashobore kugera kuri izi ntego, Ihuriro Nyarwanda ryiyemeje gukorera mu mucyo, mu bwisanzure bwa buri muyoboke no muri demokarasi isesuye. Iyi gahunda yose izagerwaho ari uko Ihuriro n’abandi rifatanije cyangwa rizafatanya nabo bashoboye gushyiraho Leta cyangwa bakagira uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo bikomeye birebana n’ubuzima bw’igihugu cy’u Rwanda uhereye ku byifuzo by’abaturarwanda bose nta n’umwe uhejwe.

Izi sitati zirashyiraho amahame y’ibanze y’Ihuriro, amatwara, imiterere n’inzego z’ubuyobozi byaryo, zikanagena uburenganzira ndetse n’inshingano bya buri muyoboke na buri muyobozi n’ibindi byose bikenewe kugirango Ihuriro rigere ku nshingano ryihaye.

IGICE CYA MBERE: ISHINGWA N’AMAHAME Y’IBANZE BY’IHURIRO

Umutwe wa mbere: Inyito, Icyicaro

Ingingo ya 1: Ishingwa n’inyito

Ishyirahamwe rya politiki ryitwa mu Kinyarwanda «Ihuriro Nyarwanda»; mu gifaransa «Congrès National Rwandais»; mu cyongereza «Rwanda National Congress»; mu magambo ahinnye «RNC» ryatangijwe ku mugaragaro n’itangazo ryo kuwa 12 Ukuboza 2010 ryashyiriweho umukono i Bethesda, muri Maryland ho muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika. Muri izi sitati, ijambo “Ihuriro” risobanura “Ihuriro Nyarwanda”.

Ingingo ya 2: Icyicaro

Icyicaro cy’Ihuriro kiri i Washington DC mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z’Amerika. Gishobora kwimurirwa ahandi hantu aho ariho hose byemejwe n’Inama Rusange y’Igihugu cyangwa Biro Politiki mu gihe Inama Rusange  idashoboye guterana.

Umutwe wa kabiri: Amatwara n’Ikirangantego

Ingingo ya 3: Amatwara y’Ihuriro

Ihuriro Nyarwanda rishingiye ku matwara akurikira:

 1. Kurwanya no gukumira imyiryane, itsembabwoko, ibyaha byibasira inyoko muntu, ibyaha by’intambara n’ ihohoterwa ry’abaturage iryo ari ryo ryose;
 2. Guca burundu umuco wo kudahana hubakwa ubutabera bwigenga kandi butabogamye;
 3. Guteza imbere umuco w’imiyoborere ishingiye kuri demokarasi kandi yubahiriza amategeko;
 4. Guharanira ishyirwaho ry’inzego z’abakozi ba Leta n’iz’umutekano zikorera Abanyarwanda n’abandi bantu bose bari mu Rwanda nta kubogama;
 5. Kubaka umuryango ukomeye w’Abanyarwanda, uharanira uburenganzira bwa buri munyarwanda yaba aba imbere mu gihugu cyangwa aba hanze yacyo ku bushake bwe;
 6. Kubakira hamwe gahunda y’ubumwe, ubwiyunge nyabwo hagati y’amoko yose atuye u Rwanda hitabwaho cyane cyane komora ibikomere Abanyarwanda batewe n’amateka mabi yaranze u Rwanda;
 7. Guteza imbere umubano ushingiye ku busabane, ubwiyunge, ubwubahane n’ubuhahirane hagati y’u Rwanda n’ibindi bihugu cyane cyane ibirukikije;
 8. Gukemura burundu ikibazo cy’ubuhunzi cyabaye karande ku bana b’u Rwanda no gukuraho impamvu zose zibutera;
 9. Kwimakaza ubworoherane mu banyarwanda no gukemura ibibazo hakoreshejwe ibiganiro hatagize uruhande na rumwe rwirengagizwa ku mpamvu izo ari zo zose kabone n’ubwo izo mpande zaba zitavuga rumwe;
 10. Kubaka ubukungu bw’igihugu bushingiye ku mutungo w’ u Rwanda n’ubufatanye n’andi mahanga kandi Abanyarwanda bose bibonamo;
 11. Kurwanya umuco wa ruswa, ivangura n’itonesha byakomeje kuranga imiyoborere y’u Rwanda.

Ingingo ya 4: Ikirangantego

Ikirangantego cy’Ihuriro kigizwe n’ishusho ririmo amashami abiri y’icyatsi kibisi ahurira ku nyuguti “RNC” kandi abumbatiriye uruziga rw’ubururu rwanditsemo “Ihuriro Nyarwanda”, rukabamo ibi bikurikira: inyenyeri eshatu z’umuhondo ziri hejuru y’inyuguti RNC, imisozi n’umugezi utemba, izuba riri hejuru y’iyo misozi, n’inuma iguruka. Kuri iryo shusho hariho kandi igitambaro gihinnye iburyo n’ibumoso cyanditseho amagambo akurikira: “Amahoro-Ubumwe-Ubwisanzure”.

Ibyo bishushanyo bisobanura ibi bikurikira:

 1. Amashami ahurira ku nyuguti RNC n’inuma iri mu kirere bisobanura ko RNC ari Ihuriro ry’amahoro, kandi ko RNC ishyira hejuru ya byose amahoro arambye;
 2. Inyenyeri eshatu ziringaniye zigaragaza uburinganire hagati y’amoko atatu agize Abanyarwanda, banyotewe n’amahoro, ubumwe n’ubwisanzure;
 3. Imisozi n’umugezi utemba bisobanura ibyiza bitatse u Rwanda kimwe n’imibereho myiza ikenewe ku banyarwanda bose;
 4. Izuba riranga umucyo n’ imiyoborere myiza RNC iteganyirije abanyarwanda;
 5. Uruziga rwanditswemo Ihuriro Nyarwanda ni impeta y’isezerano RNC yemereye abanyarwanda bose, ryo kubageza ku mahoro, ituze n’ubwiyunge, bityo u Rwanda rukaba koko igihugu gitemba amata n’ubuki.

Umutwe wa gatatu: Indimi

Ingingo ya 5: Indimi

Izi sitati zanditswe mu Kinyarwanda ariko zishobora no gushyirwa mu zindi ndimi zikoreshwa kandi zemewe mu Rwanda ari zo Igifaransa n’Icyongereza. Inyandiko iri mu Kinyarwanda niyo mwimerere izindi ndimi zishingiyeho.

IGICE CYA KABIRI: ABAYOBOKE, UBURENGANZIRA N’INSHINGANO

Umutwe wa mbere: Abayoboke n’ibyiciro byabo mu Ihuriro

Ingingo ya 6: Kwinjira mu Ihuriro

Ihuriro Nyarwanda ryakira, nta vangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, ubwoko, idini, inkomoko n’ibindi, buri Munyarwanda wese wujuje imyaka 18 ubisabye kandi akemera intego, indangagaciro, imigabo n’imigambi, ibitekerezo, amategeko, imikorere, n’ibindi byemezo byafashwe n’inzego z’ubuyobozi.

Kuba umuyoboke byemezwa no gufata ikarita y’abayoboke b’Ihuriro kimwe n’ubundi buryo bwose bushobora kugenwa na Biro Politiki. Ubusabe bwemezwa na Komite Nshingwabikorwa y’Akarere usaba kwinjira mu Ihuriro atuyemo. Ntawe ugomba guhatirwa kwinjira mu Ihuriro.

Ingingo ya 7: Ibyiciro by’Abayoboke

Abayoboke b’Ihuriro barimo ibyiciro bine: abashinze Ihuriro kandi bakiririmo, abinjiye mu Ihuriro, abayoboke b’icyubahiro n’abashyigikiye Ihuriro.

Ingingo ya 8: Abayoboke bashinze Ihuriro kandi bakiririmo

Abayoboke bashinze Ihuriro kandi bakiririmo ni bamwe mu bahurije hamwe ku ikubitiro ibitekerezo byo gutangiza Ihuriro nk’uko banditswe mu itangazo ryo kuwa 12 Ukuboza 2010 ryashyiriweho umukono i Bethesda, muri Maryland ho muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika.

Ingingo ya 9: Abayoboke binjiye mu Ihuriro

Abayoboke binjiye mu Ihuriro ni abariyobotse ku bushake bwabo kandi bagahabwa ikarita y’umuyoboke cyangwa bakabyemererwa hakurikijwe ubundi buryo bugenwa na Biro Politiki.

Ingingo ya 10: Abayoboke b’icyubahiro

Abayoboke b’icyubahiro ni abantu bashyigikiye Ihuriro kandi bahawe umwanya w’icyubahiro n’Inama Rusange y’Igihugu.

Abayoboke b’icyubahiro bashobora kubaza ibibazo no gutanga ibitekerezo ariko nta burenganzira bafite bwo gutora cyangwa gufata ibyemezo birebana n’Ihuriro.

Ingingo ya 11: Abashyigikiye Ihuriro

Abashyigikiye Ihuriro ni abantu bose baba Abanyarwanda cyangwa abanyamahanga; yaba umuntu ku giti cye cyangwa abantu bibumbiye hamwe nk’umuryango ufite izina runaka; bemera amahame yaryo kandi biyemeje kuritera inkunga cyangwa kurishyigikira ariko batarishinze cyangwa ngo baryinjiremo.

Abashyigikiye Ihuriro nta burenganzira bafite bwo gutora no gufata ibyemezo ibyo ari byo byose birebana n’Ihuriro.

Umutwe wa kabiri: Kuva mu Ihuriro

Ingingo ya 12: Kureka kuba umuyoboke

Umuntu areka kuba umuyoboke iyo asezeye ku bushake bwe, yirukanwe, atakiriho cyangwa igihe Ihuriro ryaba riseshwe.

Umutwe wa gatatu: Uburenganzira n’inshingano z’umuyoboke

Ingingo ya 13: Uburenganzira bw’umuyoboke

Buri muyoboke uvugwa mu ngingo ya 8 n’iya 9 afite uburenganzira bwo:

 1. Gutora no kwiyamamariza ku mwanya w’ubuyobozi uwo ari wo wose;
 2. Kugira uruhare mu bikorwa byose by’Ihuriro;
 3. Gutanga ibitekerezo bye;
 4. Kwisobanura no kujuririra icyemezo atishimiye cyamufatiwe

Ingingo ya 14: Inshingano za buri muyoboke

Buri muyoboke uvugwa mu ngingo ya 8 n’iya  9 afite inshingano zo:

 1. Gutanga umusanzu w’Ihuriro;
 2. Gukurikiza amabwiriza atanzwe n’inzego z’ubuyobozi;
 3. Kwitabira ibikorwa by’Ihuriro;
 4. Kumenya, gukwirakwiza no kurengera imigabo n’imigambi by’Ihuriro;
 5. Gukora ikintu cyose giteza imbere Ihuriro
 6. Kwirinda gukora ikintu cyose cyadindiza Ihuriro cyangwa icyaritesha agaciro;
 7. Guteza imbere no kwimakaza ubumwe bw’Ihuriro;
 8. Kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose n’icyo ryaba rishingiyeho cyose nk’ubwoko, igitsina, idini, ibitekerezo bya politiki n’ibindi;

IGICE CYA GATATU: IMITERERE N’INZEGO BY’IHURIRO

Umutwe wa mbere: Inzego z’Ihuriro

Ingingo ya 15: Imiterere y’Ihuriro 

Ihuriro Nyawanda rifite ubuyobozi buri mu byiciro bitatu: urwego rw’Igihugu, urwego rw’Intara «Intara» n’urwego rw’Akarere «Akarere».

Inzego z’ubuyobozi kuri buri cyiciro ni izi zikurikira:

 • Ku rwego rw’Igihugu
 1. Inama Rusange y’Igihugu
 2. Biro Politiki y’Ihuriro
 3. Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu
 • Ku rwego rw’Intara
 1. Inama Rusange y’Intara
 2. Komite Nshingwabikorwa y’Intara
 • Ku rwego rw’Akarere
 1. Inama Rusange y’Akarere
 2. Komite Nshingwabikorwa y’Akarere

Ingingo ya 16: Inzego zunganira ubuyobozi ku rwego rw’Igihugu

Inzego zunganira ubuyobozi bw’Ihuriro ni izi zikurikira:

 1. Komite y’ubugenzuzi
 2. Komite ishinzwe imyitwarire y’abayoboke
 3. Komite ngishwanama y’inararibonye
 4. Komisiyo y’amatora
 5. Radio Itahuka

Inzego zunganira ubuyobozi zigengwa n’amategeko yihariye ariko atavuguruza izi sitati.

Umutwe wa kabiri: Inama Rusange z’Ihuriro n’inshingano zazo

Ingingo ya 17: Inama Rusange y’Igihugu

17.1.  Abayigize

Inama Rusange y’Igihugu igizwe n’aba bakurikira:

 1. Abagize Komite Nshingwabikorwa ku rwego rw’Igihugu, urw’Intara n’urw’A
 2. Umuyobozi bwa Radiyo Itahuka;
 3. Komite ngishwanama y’inararibonye
 4. Komisiyo y’amatora
 5. Komite y’ubugenzuzi;
 6. Abashinze Ihuriro kandi bakiririmo
 7. Abayoboke bigeze kuba muri Komite nshingwabikorwa z’Ihuriro ku rwego rw’Igihugu, urw’Intara n’ urw’ Akarere;
 8. Abahagarariye abayoboke batari mu nzego z’ubuyobozi;
 9. Undi muntu wese Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu yatumira ariko nta burenganzira bwo gutora agira.

Iyo habonetse impamvu zifatika zibuza Inama Rusange y’Igihugu guterana, Biro Politiki ifite uburenganzira bwo gufata ibyemezo byose byagafashwe nayo.

17.2.  Inshingano

Inama Rusange y’Igihugu ni rwo rwego rw’ikirenga rw’Ihuriro. Inshingano zayo ni izi zikurikira:

 1. Gutora abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu;
 2. Gushyiraho amatsinda ahoraho ku rwego rw’Igihugu no gutora abayobozi bayo.
 3. Kugena amatwara n’ingamba nyamukuru by’Ihuriro;
 4. Gushyiraho no guhindura amategeko agenga Ihuriro;
 5. Kwakira raporo ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu;
 6. Kwakira raporo y’imikoreshereze y’umutungo w’Ihuriro;
 7. Kugena no kwemeza gahunda z’ibikorwa by’Ihuriro;
 8. Kwemeza amasezerano yerekeranye n’ubufatanye n’indi miryango ya politiki cyangwa andi masezerano ayo ari yo yose Ihuriro ryagirana n’umuntu ku giti cye cyangwa andi mashyirahamwe hanze y’Ihuriro;
 9. Gusuzuma, kwemeza cyangwa gusesa ibyemezo byafashwe na Biro Politiki;
 10. Kwemeza amabwiriza agenga imyitwarire y’abayoboke n’imikorere y’Ihuriro

17.3 Guterana kw’Inama Rusange y’Igihugu

Inama Rusange y’Igihugu  isanzwe iterana nibura rimwe mu myaka ibiri. Itumizwa mu nyandiko n’Umuhuzabikorwa Mukuru kandi akayiyobora. Ariko ishobora gutumirwa by’igitaraganya igihe cyose Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu isanze ari ngombwa, cyangwa mu gihe nibura kimwe cya gatatu (1/3) cy’abagize Inama Rusange y’Igihugu babisabye.

Ingingo ya 18: Inama Rusange y’Intara

18.1 Abayigize

Muri izi sitati, Intara ni igihugu cyose kirimo abayoboke b’Ihuriro cyangwa akandi gace byemejwe ko kitwa gutyo.  Inama Rusange y’Intara igizwe n’aba bakurikira:

 1. Abagize Komite Nshingwabikorwa y’Intara;
 2. Abagize Komite Nshingwabikorwa z’Uturere;
 3. Abagize Komite Nshingwabikorwa ku rwego rw’Igihugu batuye muri iyo Ntara;
 4. Abayoboke babarizwa muri iyo Ntara bigeze kuba muri Komite Nshingwabikorwa ku rwego rw’Igihugu, urw’Intara n’urw’Akarere;
 5. Abahagarariye abayoboke batari mu nzego z’ubuyobozi;
 6. Undi wese Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Intara yatumira bibaye ngombwa ariko ntagira uburenganzira bwo gutora.

18.2 Inshingano

Inshingano z’Inama Rusange y’Intara ni izi:

 1. Gutora abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Intara;
 2. Gushyiraho nibura aho bishoboka amatsinda ahoraho ku rwego rw’ Intara no gutora abayobozi bayo;
 3. Kwemeza igenamigambi y’ibikorwa
 4. Kwemeza ingengo y’Imari y’Intara no kwakira raporo ya Komite Nshingwabikorwa ku mikoreshereze yayo;
 5. Kwakira raporo y’ibikorwa ya Komite Nshingwabikorwa y’Intara;
 6. Gusuzuma, kwemeza cyangwa gusesa ibyemezo byafashwe n’izindi nzego ikuriye.

18.3 Guterana kw’Inama Rusange y’Intara

Inama Rusange isanzwe y’Intara iterana byibuze rimwe mu mwaka. Itumizwa mu nyandiko n’Umuhuzabikorwa w’Intara kandi akayiyobora. Ariko ishobora gutumirwa by’igitaraganya igihe cyose Komite nshingwabikorwa y’Intara isanze ari ngombwa, cyangwa mu gihe nibura kimwe cya gatatu (1/3) cy’abagize Inama Rusange y’Intara babisabye.

Ingingo ya 19: Inama Rusange y’Akarere

19.1 Abayigize

Muri izi sitati, Akarere ni agace kagenwa n’Inama Rusange y’Intara ikurikije imiterere yayo n’umubare w’abayoboke bari muri ako gace.  Inama Rusange y’Akarere igizwe n’abayoboke bose bagatuyemo.

19.2 Inshingano

Inshingano z’Inama Rusange y’Akarere ni izi:

 1. Gutora abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Akarere n’abahagararira abayoboke batari mu nzego z’ubuyobozi mu nama rusange y’Intara n’iy’ Igihu;
 2. Gushyiraho nibura aho bishoboka amatsinda ahoraho ku rwego rw’ Akarere no gutora abayobozi bayo;
 3. Kwemeza igenamigambi y’ibikorwa by’Akarere
 4. Gushyira mu bikorwa ibyemezo by’Inama Rusange y’Igihugu, iy’Intara n’andi mabwiriza yose avuye mu nzego ziyikuriye;
 5. Kwemeza ingengo y’Imari y’Akarere no kwakira raporo ya Komite Nshingwabikorwa ku mikoreshereze yayo;
 6. Kwakira raporo y’ibikorwa ya Komite Nshingwabikorwa y’Akarere;

19.3 Guterana kw’Inama Rusange y’Akarere

Inama Rusange isanzwe y’Akarere iterana byibuze kabiri mu mwaka. Itumizwa mu nyandiko n’Umuhuzabikorwa w’Akarere kandi akayiyobora. Ariko ishobora gutumirwa by’igitaraganya igihe cyose Komite Nshingwabikorwa y’Akarere isanze ari ngombwa, cyangwa mu gihe nibura kimwe cya gatatu (1/3) cy’abagize Inama Rusange y’Akarere babisabye.

Umutwe wa gatatu: Inzego z’ubuyobozi bw’Ihuriro n’inshingano zazo

Ingingo ya 20: Biro Politiki y’Igihugu

20.1 Abayigize

Biro Politiki y’Igihugu igizwe n’aba bakurikira:

 1. Abagize Komite nshingwabikorwa y’Igihugu;
 2. Abashinze Ihuriro kandi bakiririmo
 3. Abakuriye inzego zunganira ubuyobozi zivugwa mu ngingo ya 16
 4. Abahuzabikorwa b’Intara;
 5. Abatumiwe na Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu igihe bibaye ngombwa ariko nta burenganzira bwo gutora bagira.

20.2 Inshingano

Inshingano za Biro Politiki  ni izi zikurikira:

 1. Gukurikirana uko ibyemezo byafashwe n’Inama Rusange y’Igihugu bikurikizwa;
 2. Kwakira, gusuzuma, no kwemeza raporo ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu;
 3. Kugena uburyo bwo gushyira mu bikorwa imigambi y’Ihuriro;
 4. Kugena ingingo zigomba kwigwa n’Inama Rusange y’Igihugu;
 5. Kugena inshingano z’amatsinda ahoraho;
 6. Kugena inshingano z’abagize Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu;
 7. Gushyiraho amatsinda adahoraho mu gihe akenewe mu rwego rw’Igihugu no kugena inshingano zayo;
 8. Kwemeza umushinga w’iteganyabikorwa by’Ihuriro;
 9. Kwemeza umushinga w’ingengo y’Imari y’Ihuriro;
 10. Gusuzuma, kwemeza cyangwa gusesa ibyemezo byafashwe n’inzego zo hasi bibaye ngombwa;
 11. Gufata ibyemezo byose birebana n’Ihuriro mu gihe Inama Rusange y’Igihugu idashobora guterana. 

20.3 Guterana kw’Inama ya Biro Politiki

Inama isanzwe ya Biro Politiki iterana rimwe mu mezi abiri. Itumizwa kandi ikayoborwa n’Umuhuzabikorwa Mukuru w’Ihuriro.Ishobora gutumirwa by’igitaraganya igihe cyose Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu isanze ari ngombwa cyangwa mu gihe nibura kimwe cya gatatu (1/3) cy’abagize Biro Politiki babisabye.

Ingingo ya 21: Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu

21.1 Abayigize

Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu igizwe n’aba bakurikira:

 1. Abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu;
 2. Abayobozi b’Amatsinda ahoraho;

21.2. Amatsinda ahoraho ku rwego rw’Igihugu

Ihuriro rifite Amatsinda ahoraho cumi n’atatu (13) akurikira:

 1. Itsinda ry’abari n’abategarugori
 2. Itsinda ry’urubyiruko
 3. Itsinda ry’uburenganzira bw’ikiremwa muntu n’ibibazo by’impunzi
 4. Itsinda ry’ububanyi n’amahanga n’ubufatanye n’andi mashyirahamwe
 5. Itsinda ry’igenamigambi
 6. Itsinda ry’umutungo
 7. Itsinda ry’itangazamakuru n’itumanaho
 8. Itsinda ry’ubukangurambaga
 9. Itsinda ry’ubukungu, imibereho myiza y’abaturage n’ibidukikije
 10. Itsinda ry’uburezi n’umuco
 11. Itsinda ry’ubumwe n’ubwiyunge
 12. Itsinda ry’amategeko n’imwitwarire mbonerabupfura
 13. Itsinda ry’ubushakashatsi

Inama rusange y’Igihugu ishobora kwongera amatsinda ahoraho cyangwa kuyagabanya.

Inshingano n’imikorere y’amatsinda ahoraho iboneka mu nyandiko ngengamikorere y’Ihuriro.

21.3 Inshingano

Inshingano za Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu ni izi:

 1. Gushyira mu bikorwa ibyemezo by’inama Rusange y’Igihugu;
 2. Gushyira mu bikorwa ibyemezo bya Biro Politiki;
 3. Gucunga imikorere myiza y’Ihuriro umunsi ku wundi;
 4. Guhuza ibikorwa bya za komite nshingwabikorwa z’Intara;
 5. Gushyiraho umuvugizi w’Ihuriro;
 6. Gushyiraho Ubuyobozi bwa Radio Itahuka;

21.4 Inama ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu

Inama ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu isanzwe iterana inshuro ebyiri mu kwezi. Itumizwa kandi ikayoborwa n’Umuhuzabikorwa Mukuru. Ariko ishobora gutumirwa by’igitaraganya igihe cyose umuhuzabikorwa mukuru w’Ihuriro asanze ari ngombwa cyangwa abisabwe na kimwe cya gatatu (1/3) cy’abagize Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu.

 • Abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu n’ishyirwaho ryabo

Biro ya Komite Nshingwabikorwa nkuru igizwe n’aba bakurikira:

 1. Umuhuzabikorwa Mukuru;
 2. Umuhuzabikorwa Mukuru wungirije wa mbere;
 3. Umuhuzabikorwa Mukuru wungirije wa kabiri;
 4. Umuhuzabikorwa Mukuru wungirije wa gatatu;
 5. Umunyamabanga Mukuru;
 6. Umubitsi Mukuru;

Bashyirwaho n’Inama Rusange y’Igihugu  binyuze mu matora kandi batorerwa imyaka ine (4). Ntawe ushobora gutorerwa manda zirenze ebyiri (2) zikurikiranye ku mwanya umwe. Inama Rusange y’Igihugu ishobora kwongera umubare wabo cyangwa kuwugabanya.

 • Inshingano z’abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu
 1. Umuhuzabikorwa Mukuru ni we muyobozi mukuru w’Ihuriro.
  1. Ashinzwe gucunga imikorere myiza y’Ihuriro;
  2. Ashinzwe umubano w’Ihuriro hanze yaryo
  3. Avuganira Ihuriro mu mpaka zose zavuka mu rwego rw’amategeko;
  4. Atumiza kandi akayobora Inama Rusange y’Igihugu, iya Biro Politiki, kimwe n’iy’abagize Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu.
  5. Akurikirana imikorere kandi akakira raporo ziva ku bahuzabikorwa bakuru bamwungirije mu mirimo bashinzwe.

Igihe umuhuzabikorwa Mukuru adatumije inama nk’uko biteganywa n’izi sitati, abahuzabikorwa bungirije bumvikana utumiza inama.

 1. Abahuzabikorwa bakuru bungirije bafasha Umuhuzabikorwa mukuru mu kurangiza inshingano ze birimo no kumuhagararira igihe atabonetse. Inshingano zihariye za buri muhuzabikorwa wungirije ziboneka mu nyandiko ngengamikorere y’Ihuriro.
 2. Umunyamabanga Mukuru niwe ukurikirana ibikorwa by’Ihuriro umunsi ku wundi.
  1. Kwakira gahunda z’ibiteganywa gukorwa na raporo z’amatsinda yose,
  2. Kohereza ubutumire bw’inama Rusange y’Igihugu, iya Biro Politiki, n’iza Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu,
  3. Gukora no kubika raporo z’inama z’izo nzego,
  4. Kwakira no kubika ubutumwa bugenewe ubuyobozi bukuru bw’Ihuriro.
  5. Guhererekanya amabwiriza, ubundi butumwa no gutangaza inyandiko biva mu buyobozi bukuru bw’Ihuriro.
  6. Izindi nshingano yaba ahawe na Biro Politiki.
 3. Umubitsi mukuru ashinzwe
 4. Guhuza ibikorwa byo gushaka no gucunga umutungo w’Ihuriro.
 5. Gutegura no gushyira mu bikorwa ingamba zose no gukora imishinga yose irebana no gushaka ndetse no gukoresha umutungo w’Ihuriro.
 6. Gukora ingengo y’imari y’Ihuriro akurikije ibikorwa byateganyijwe na Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu n’imigambi y’Ihuriro.
 7. Gukora raporo y’umutungo akayishyikiriza inzego zibishinzwe nibura rimwe mu mwaka.
 8. Gusohora amafaranga muri konti y’Ihuriro afatanije n’umuhuzabikorwa Mukuru.

Ingingo ya 22: Komite nshingwabikorwa y’Intara

22.1.  Abayigize

Komite nshingwabikorwa y’Intara igizwe n’aba bakurikira:

 1. Abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’intara;
 2. Abayobozi b’amatsinda ahoraho mu rwego rw’Intara;
 3. Abahuzabikorwa b’Uturere; 

22.2.  Inshingano za Komite Nshingwabikorwa y’Intara

Inshingano za Komite Nshingwabikorwa y’Intara ni izi:

 1. Gushyira mu bikorwa ibyemezo by’inama rusange y’Intara, ibya Biro Politiki, iby’Inama Rusange y’Igihugu n’andi mabwiriza yose aturutse muri Komite Nshingwabikorwa y’Igihugu;
 2. Guhuza ibikorwa bya za Komite Nshingwabikorwa z’Uturere twayo;
 3. Gushyiraho amatsinda adahoraho aho bishoboka ku rwego rw’Intara;
 4. Kugena ingengo y’imari y’Intara.
 5. gukurikirana uko ingengo y’imari ikoreshwa

22.3. Inama ya Komite Nshingwabikorwa y’Intara

Inama ya Komite Nshingwabikorwa y’Intara isanzwe iterana buri kwezi, ariko ishobora gutumirwa by’igitaraganya igihe cyose Umuhuzabikorwa w’Intara asanze ari ngombwa cyangwa abisabwe na kimwe cya gatatu (1/3) cy’abayigize.

Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’intara ishobora gutumira undi muyobozi wese wo ku rwego rukuru. Abatumiwe mu nama kuri ubu buryo nta burenganzira bwo gufata ibyemezo no gutora bafite.

 • Abagize Biro n’ishyirwaho ryabo

Abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Intara ni aba bakurikira:

 1. Umuhuzabikorwa;
 2. Umuhuzabikorwa wungirije;
 3. Umunyamabanga;
 4. Umubitsi;

Bashyirwaho n’Inama Rusange y’Intara binyuze mu matora kandi batorerwa imyaka ine (4). Ntawe ushobora gutorerwa manda zirenze ebyiri zikurikirana ku mwanya umwe.

 • Inshingano z’abagize Biro
 1. Umuhuzabikorwa w’Intara ni we muyobozi mukuru w’Ihuriro mu Ntara kandi ashinzwe.
  1. Gucunga imikorere myiza y’Ihuriro umunsi ku wundi,
  2. Gutumiza no kuyobora Inama Rusange y’Intara kimwe n’iy’abagize Komite Nshingwabikorwa y’Intara;
  3. Umuhuzabikorwa wungirije yunganira Umuhuzabikorwa w’Intara mu nshingano ze kandi akamuhagararira mu gihe atabonetse,
  4. Umunyamabanga w’Intara ashinzwe
  5. Gukora no kubika raporo z’Inama Rusange y’Intara n’iza Komite Nshingwabikorwa mu Ntara.
  6. Kwakira no kubika ubutumwa bugenewe ubuyobozi bw’Ihuriro mu Ntara.
  7. Guhererekanya amabwiriza, ubundi butumwa no gutangaza inyandiko biva mu buyobozi bw’Ihuriro mu Ntara cyangwa mu nzego zikuriye intara;
 1. Umubitsi w’Intara ashinzwe
  1. Gukora imishinga yose irebana no gushaka ndetse no gukoresha umutungo w’Ihuriro mu rwego rw’Intara.
  2. Gukora ingengo y’imari y’Ihuriro mu Ntara akurikije ibikorwa byateganyijwe na Komite Nshingwabikorwa n’imigambi y’Ihuriro.
  3. Gukora raporo y’umutungo w’Ihuriro no kuyishyikiriza Inama Rusange y’Intara nibura limwe mu mwaka.
  4. Gusohora amafaranga muri konti y’Ihuriro mu rwego rw’Intara afatanije n’umuhuzabikorwa w’Intara;

22.6: Abayobozi b’amatsinda ahoraho ku rwego rw’Intara

Amatsinda ahoraho ku rwego rw’Intara ashyirwaho n’Inama Rusange y’Intara kandi igatora n’abayobozi bayo. Inshingano n’imikorere y’amatsinda ahoraho biboneka mu nyandiko ngengamikorere y’Ihuriro.

Ku rwego rwa buri ntara hagomba kujyaho nibura itsinda rya diplomasi, itsinda ry’ubukangurambaga, itsinda ry’abari n’abategarugori n’itsinda ry’urubyiruko.

Ingingo ya 23: Komite Nshingwabikorwa y’Akarere

23.1.  Abayigize

Komite nshingwabikorwa y’Akarere igizwe n’aba bakurikira:

 1. Abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Akarere;
 2. Abayobozi b’Amatsinda Ahoraho mu rwego rw’Akarere;

23.2.  Inshingano

Inshingano za komite nshingwabikorwa y’Akarere ni izi zikurikira:

 1. Gushyira mu bikorwa ibyemezo by’inama y’Akarere, n’iby’izindi nzego ziyikuriye;
 2. Gucunga imikorere myiza y’Ihuriro mu rwego rw’Akarere umunsi ku wundi;
 3. Gushyiraho amatsinda adahoraho mu gihe akenewe mu rwego rw’Akarere;
 4. Gutegura no gukoresha inama y’Akarere;
 5. Kugena ingengo y’imari y’Akarere.
 6. Gukangurira abatari binjira mu Ihuriro kuryinjiramo;
 7. Gukusanya ibitekerezo bivuye mu bayoboke mu rwego rwo guteza Ihuriro imbere ku byerekeye gahunda z’Ihuriro n’imiyoborere yaryo;
 8. Gutanga ibitekerezo byo kongera umutungo w’Ihuriro.

23.3.   Inama ya Komite Nshingwabikorwa y’Akarere

Inama ya Komite Nshingwabikorwa y’Akare isanzwe iterana buri kwezi, ariko ishobora gutumirwa by’igitaraganya igihe cyose Umuhuzabikorwa w’Akarere asanze ari ngombwa cyangwa abisabwe na kimwe cya gatatu (1/3) cy’abayigize.

Biro ya Komite Nshingwabikorwa ishobora gutumira undi muyobozi wese wo ku rwego rwisumbuye bibaye ngombwa ariko nta burenganzira bwo gufata ibyemezo cyangwa gutora afite.

23.4.  Abagize Biro n’ishyirwaho ryabo

Abagize Biro ya Komite Nshingwabikorwa y’Akarere ni aba bakurikira:

 1. Umuhuzabikorwa;
 2. Umuhuzabikorwa wungirije;
 3. Umunyamabanga;
 4. Umubitsi;

Bashyirwaho n’Inama Rusange y’Akarere binyuze mu matora kandi batorerwa imyaka ine. Ntawe ushobora gutorerwa manda zirenze ebyiri (2) mu mwanya umwe yikurikiranya.

23.5.  Inshingano z’abagize Biro

 1. a) Umuhuzabikorwa w’Akarere niwe muyobozi mukuru w’Ihuriro mu rwego rw’Akarere. Ashinzwe
 1. Gucunga imikorere myiza y’Ihuriro mu karere,
 2. Gutumiza no kuyobora inama rusange y’Akarere kimwe n’iy’abagize Komite Nshingwabikorwa y’Akarere.
 1. b) Umuhuzabikorwa wungirije yunganira Umuhuzabikorwa w’Akarere mu nshingano ze kandi akamuhagararira mu gihe atabonetse.
 2. c) Umunyamabanga ashinzwe
 1. Gukora no kubika raporo z’inama y’Akarere n’iza komite nshingwabikorwa mu karere.
 2. Guhererekanya amabwiriza, ubundi butumwa no gutangaza inyandiko biva mu buyobozi bw’Ihuriro mu karere cyangwa mu nzego zikuriye akarere;
 1. d) Umubitsi ashinzwe

 

 1. Gukora imishinga yose irebana no gushaka ndetse no gukoresha umutungo w’Ihuriro mu rwego rw’Akarere.
 2. Gukora ingengo y’imari y’Ihuriro mu rwego rw’Akarere akurikije ibikorwa byateganyijwe na Komite Nshingwabikorwa, anakurikije imigambi y’Ihuriro mu karere.
 3. Gukora raporo y’umutungo w’umwaka akayishyikiriza Inama Rusange y’Akarere.
 4. Gusohora amafaranga y’Ihuriro muri konti y’Ihuriro afatanije n’Umuhuzabikorwa mu Karere.
 • Amatsinda ahoraho

Amatsinda ahoraho ku rwego rw’Akarere agenwa n’Inama Rusange y’Akarere kandi igatora abayobozi bayo. Inshingano n’imikorere y’amatsinda ahoraho biboneka mu nyandiko nyengamikorere y’Ihuriro.

Umutwe wa kane: Inzego zunganira ubuyobozi

Ingingo ya 24: Komite Ngishwanama y’Inararibonye

24.1.  Abagize Komite Ngishwanama y’Inararibonye

Komite Ngishwanama y’Inaralibonye igizwe n’ abantu batanu (5) bazwiho ubushobozi, ubuhanga, ubunyangamugayo n’ubushishozi. Biramutse bishobotse hajyamo nibura impuguke mu mategeko n’ umutegarugoli.

Bashyirwaho n’Inama Rusange y’Igihugu  binyuze mu matora. Batorerwa imyaka ine kandi bashobora kongera gutorwa inshuro imwe gusa. Ntibashobora kurenza manda ebyiri zikurikiranye.

Mu nama yabo ya mbere bitoramo Umuyobozi, Umuyobozi wungirije n’Umunyamabanga. Baterana nibura rimwe mu mezi atatu cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa.

Komite Ngishwanama y’Inararlibonye yishyiriraho amabwiriza agenga imikorere yayo ariko atanyuranyije n’izi sitati kandi igakora mu bwisanzure.

24.2.  Inshingano

Komite Ngishwanama y’Inararibonye ishinzwe ibi bikurikira:

 1. Kugira inama ubuyobozi bw’Ihuriro ariko ntifate ibyemezo;
 2. Gutanga inama ku kibazo icyo ari cyo cyose harimo n’impaka cyangwa ubwumvikane buke bishobora kuvuka hagati y’abayobozi cyangwa abayoboke;
 3. Gutanga inama ku kibazo cyose Komite yashyikirizwa n’inzego z’Ihuriro.
 4. Nibura limwe mu mwaka Komite Ngishwanama y’Inararibonye itegura raporo y’imirimo yakoze ikayishyikiriza Biro Politiki.

Ingingo ya 25: Komite y’Ubugenzuzi bw’Ihuriro

25.1.  Abayigize n’ishyirwaho ryabo

Komite y’Ubugenzuzi igizwe n’abayoboke bane. Umugenzuzi Mukuru w’Ihuriro ari we uyikuriye, Umugenzuzi Mukuru wungirije ushinzwe imikorere y’Ihuriro, Umugenzuzi Mukuru wungirije ushinzwe umutungo n’Umunyamabanga w’Ubugenzuzi.  Bashyirwaho n’Inama Rusange y’Igihugu binyuze mu matora. Batorerwa imyaka ine kandi bashobora kongera gutorwa rimwe gusa. Iyi komite irigenga mu mikorere yayo. Baterana nibura rimwe mu mezi atatu cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa.

25.2.  Inshingano za Komite y’Ubugenzuzi

Komite y’Ubugenzuzi ishinzwe ibi bikurikira:

 1. Kugenzura imikorere rusange y’Ihuriro;
 2. Kugenzura imikoreshereze y’umutungo;
 3. Gutegura no gushyikiriza Inama Rusange y’Igihugu raporo ku byerekeye imikorere rusange y’Ihuriro n’imikoreshereze y’umutungo nibura rimwe mu mwaka;

Ingingo ya 26: Komite ya disipuline

Hashyizweho komite zigenga zishinzwe imyitwarire y’abayoboke ku rwego rw’Igihugu no ku rwego rw’intara. Abagize izo komite, inshingano n’ububasha bwazo biteganywa mu mategeko ngengamyitwarire y’ihuriro.

Ingingo ya 27: Radiyo y’Ihuriro

Hashyizweho Radiyo y’Ihuriro yitwa “Radio Itahuka”. Iyi Radiyo ni umuyoboro Ihuriro rikoresha kugira ngo rigeze ku Banyarwanda n’abanyamahanga amatwara yaryo.

IGICE CYA KANE: INGINGO ZIHARIYE N’IZISOZA

Umutwe wa mbere: Umutungo n’ingengo y’imari by’Ihuriro

Ingingo ya 28: Umutungo w’Ihuriro n’inkomoko yawo

Ihuriro rikomora umutungo waryo aha hakurikira:

 1. Umusanzu w’abayoboke;
 2. Impano n’imirage;
 3. Indi mitungo n’ibikorwa bibyara inyungu hakurikijwe amategeko agenga Ihuriro.

Umutungo w’Ihuriro utandukanye n’umutungo w’umuyoboke cyangwa umuyobozi w’Ihuriro ku rwego urwo ari rwo rwose kandi ukoreshwa gusa mu bikorwa by’Ihuriro.

Ingingo ya 29: Ingengo y’imari ya buri mwaka

Inzego zose z’Ihuriro zitegura gahunda n’ingengo y’imari izakoreshwa buri mwaka zigashyikirizwa inama rusange kuri buri rwego kugirango izemeze.

Umutwe wa kabiri: Umwaka w’Ihuriro

Ingingo ya 30: Umwaka w’Ihuriro

Umwaka w’Ihuriro utangira ku itariki ya mbere Nyakanga ya buri mwaka; ukarangira ku itariki 30 Kamena y’umwaka ukurikiyeho.

Umutwe wa gatatu: Gusimburwa ku mirimo manda itarangiye

Ingingo ya 31: Gusimburwa ku mirimo

Mu gihe umuyobozi mu nzego z’Ihuriro yeguye, asezerewe ku mwanya we, atorewe cyangwa ashyizwe ku wundi murimo, cyangwa apfuye atarangije manda ye; asimburwa n’umwungirije by’agateganyo. Iyo ntawe umwungirije uhari, Komite Nshingwabikorwa y’urwego ugomba gusimburwa yari ariho ihitamo by’agateganyo umusimbura. Bimenyeshwa itsinda rihoraho rishinzwe amatora kugirango rikoreshe amatora mu gihe kitarenze iminsi 60.

Umutwe wa kane: Uko ibyemezo bifatwa mu nama z’Ihuriro

Ingingo ya 32: Inama z’Ihuriro n’uko ibyemezo bifatwa

Inama z’Ihuriro ku rwego urwo ari rwo rwose ziterana nibura iyo kimwe cya kabiri hiyongereyeho umuyoboke umwe mu bagize urwo rwego bitabiriye iyo nama. Iyo itabaye umuyobozi ubifitiye ububasha atumiza indi mu gihe kitarenze iminsi cumi n’itanu.

Ku rwego urwo ari rwo rwose, ibyemezo by’inama z’Ihuriro bifatwa ku bwumvikane busesuye bw’abazitabiriye. Iyo ubwo bwumvikane butabonetse ibyemezo bifatwa biciye mu matora. Hatabangamiwe ibivugwa mu ngingo ya 34 n’iya 35 ibyemezo bifatwa iyo byibuze kimwe cya kabiri cy’abitabiriye inama wongeyeho umuyoboke umwe (1) mu bayoboke baje mu nama kandi bafite uburenganzira bwo gutora babyemeje. 

Umutwe wa gatanu: Amategeko ngengamikorere n’amategeko ngengamyitwarire n’izindi nyandiko z’Ihuriro

Ingingo ya 33: Amategeko ngengamikorere, ngengamyitwarire n’izindi nyandiko ngenderwaho z’Ihuriro

Iyi sitati niyo nyandiko shingiro igenga imikorere y’Ihuriro ariko mu ishyirwa mu bikorwa ryayo ishobora kuzuzwa n’ibindi biboneka mu mategeko ngengamikorere, mu mategeko ngengamyitwarire y’Ihuriro, amabwiriza n’ibindi byemezo by’inzego z’Ihuriro mu gihe cyose bitanyuranyije n’izi sitati.

Umutwe wa gatandatu: Ibisoza

Ingingo ya 34: Iseswa ry’Ihuriro

Gusesa Ihuriro byemezwa ku bwiganze bwa bitatu bya kane (3/4) by’abayoboke b’Ihuriro bateraniye mu Nama Rusange y’Igihugu. Icyo gihe Inama Rusange ni yo igena aho umutungo werekezwa hamaze kwishyurwa imyenda n’ibindi byose Ihuriro rigomba kwishyura. 

Ingingo ya 35: Ihindurwa n’iyemezwa bya sitati.

35.1. Ihindurwa rya sitati

Izi sitati zishobora kuvugururwa cyangwa guhindurwa n’Inama Rusange y’Igihugu byemejwe na bitatu bya kane (3/4) by’abayoboke bitabiriye inama kandi bemerewe gutora.

35.2. Ikurikizwa rya Sitati y’Ihuriro zivuguruwe

Iyi stati itangira gukurikizwa ku munsi yemejweho n’Inama Rusange y’Igihugu. Ingingo zindi zose zabanjirije iyi sitati kandi zinyuranyije nayo zivanyweho.

Imiterere y’inzego z’Ihuriro, ubuyobozi n’abayobozi bariho mu gihe izi sitati zivugururwa bizakomeza kugeza ku matora azaba mu mwaka wa 2018; ubundi hakurikizwe ibiteganijwe n’izi sitati zivuguruye. Ibindi bikubiye muri izi sitati bizatangira gukurikizwa zikimara kwemezwa.

35.3.  Iyemezwa rya Sitati y’Ihuriro zivuguruwe

Sitati z’Ihuriro zivuguruwe zemejwe na Biro Politike y’Ihuriro yateraniye i Pretoria, muri Afurika y’Epfo ku itariki ya 29 Kanama 2017.

Bikorewe i Pretoria, kuwa 29 Kanama 2017

Umunyamabanga Mukuru w’Ihuriro                  Umuhuzabikorwa Mukuru w’Ihuriro